C.G. HOLTHAUSEN B.V. & HOLTHAUSEN CLEAN ENERGY SOLUTIONS B.V. KRIJGT STIMULANS VANUIT DE EUROPESE UNIE.


Project Marktinnovatie, Jan Veldman:

Het vergroten van de kennis binnen Holthausen Energy Points op het gebied van marketing & sales (marktinnovatie). Clean Energy Solutions loopt voorop in het ontwikkelen van producten met duurzame aandrijving. Dit heeft de toekomst, echter is het nog geen gevestigde markt. Dit vereist daarom een vernieuwende aanpak in marketingstrategie.

De gedetacheerde medewerker Jan Veldman (MaXX Support) zal hierin het bedrijf verder adviseren/ondersteunen en kennis over de markt, marketing en marketingstrategie inbrengen. Met deze kennis verwacht Holthausen Energy Points een marketing & sales plan en -afdeling te kunnen opzetten.

Om bovenstaande te realiseren worden de volgende werkzaamheden ondernomen:

 • Inzichtelijk maken van de potentie van de duurzame oplossingen van het bedrijf in de huidige markt;
 • Inzichtelijk maken van de meest kansrijke type bedrijven/organisaties/sectoren;
 • Het verder creëren van draagvlak voor de duurzame toepassingen in de business-tot business markt;
 • Netwerken in kaart brengen, activeren, bezoeken en promoten van duurzame brandstoffen;
 • Het in kaart brengen van diverse toepassingsgebieden voor duurzame brandstoffen;
 • Netwerk activiteiten ontplooien, topsector bijeenkomsten, bedrijven kringen, etc. bijwonen;

 

Project Professionalisering Holthausen Energy Points, Niek van Prooijen:

Holthausen Energy Points B.V. kenmerkt zich momenteel vooral als pionier/ontwikkelorganisatie met de focus op techniek. Het bedrijf groeit echter dermate snel dat inmiddels extra kennis nodig is om het bedrijf door te kunnen laten groeien. Om deze kennis te vergroten en te borgen wordt er een extern persoon ingehuurd. De focus van de in te schakelen persoon ligt op het professionaliseren van de ontwikkel organisatie, sturing op de inzet van capaciteit, borging van kennis in mensen en systemen en binnenhalen en vertaling van nieuwe kennis naar nieuwe modulaire productconcepten in de waterstof/brandstof cel branche. Daarnaast moet er kennis worden ingebracht op het terrein van can-bus communicatie, plc-besturingssystemen en klepbedieningen.

De kerntaken bestaan uit:

 • Professionalisering van de ontwikkelorganisatie (van hobby naar geoliede machine)Aansturing projectteams, het leiden van projecten en het aansturen van verschillende projectleden.
 • Aansturing verdere kennisontwikkeling van het team
 • Standaardisering en door ontwikkeling experimentele concepten naar modulaire en gestandaardiseerde producten, (veegmachines, auto’s en overige)
 • Creëren van overzicht en regulering ontwikkelwerkplaats, vastleggen geleerde in systemen
 • Testen en toetsen concept, sparring en criticaster
 • Vertaling kennisvragen/behoeften naar kennisinstellingen en aantrekken externe deskundigen en stagiaires voor verder aanjagen kennis en organisatie groei.
 • Het ontwikkelen van elektrische en mechanische deelsystemen, zoals bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: CAN-bus communicatie, PLC-besturingssystemen en klepbedieningen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van transportsystemen over de weg en op het water.

 

Project Detachering Financial Controller, Arjen Reinsma:

De Inhuur van een Financial Controller is noodzakelijk om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen en te zorgen voor overzicht en een goede infrastructuur t.b.v. de controlling functie. Het is de bedoeling dat wanneer de inleenperiode voorbij is een vacature ingevuld kan worden van een controller en dat de directie duidelijke informatie aangereikt krijgt waarop zij sturen kan als ook de  financiële planning en sturing voor verdere groei geven kan.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

Analyse huidige situatie m.b.t. totstandkoming interne rapportering

 • Analyseren en bespreken van de huidige gang van zaken rondom totstandkoming interne rapportering financiën;
 • Analyseren en bespreken proces van aanleveren van boven genoemde informatie;
 • Besprekingen betrokken operationeel verantwoordelijken en de directie.

Advies en inrichting m.b.t. gewenste situatie m.b.t. totstandkoming, inhoud van interne rapportering

 • Besprekingen met management team inzake de inhoud interne rapportering;
 • Vastleggen en terugkoppelingen besprekingen management team aan directie;

Stappenplan m.b.t. gewenste situatie

 • Opstellen plan van aanpak en stappenplan m.b.t. gewenste situatie;
 • Overleg en advies met directie hieromtrent.

Realisatie gewenste situatie

 • Implementeren van het gemaakte stappenplan, inrichting van de processen, implementeren software voor de efficiency van de bedrijfsprocessen en betrouwbare en tijdige management informatie.

 

Project Kennisontwikkeling sales en salesprocessen, Bert Hendriks:

De inzet van de kennisdrager. Dit moet leiden tot een professionaliseringsslag van:

 1. De verkoopafdeling en kennisgroei en activatie van de medewerkers, zodat CG Holthausen in de toekomst haar eerder verworven positie van marktleider in Noord-Nederland kan behouden en vergroten. De afdeling en medewerkers moeten gedurende en na afloop van het project beschikken over een duidelijke overlegstructuur en werkprocessen, een strategisch marketingplan en sales- en activiteitenplannen, alsmede inzicht hebben in het categoriseren van klanten en potentiele klanten.
 2. De resterende organisatie, opdat deze is toegesneden op de huidige- en toekomstige vraag uit de markt en beoogde groeiambitie. Dat vraagt groei en ontwikkeling van het management om beoogde huidige en toekomstige doelen te realiseren. Ook hier geldt dat afdeling en medewerkers gedurende en na afloop van het project beschikken over een duidelijke overlegstructuur en werkprocessen,- en activiteitenplannen, alsmede inzicht in het functioneren van het bedrijf als geheel. Er zal een managementteam worden gevormd welke het bedrijf kan leiden en daarmee de CEO in een bestuurders positie brengen.

De werkzaamheden zullen bestaan uit onder andere:

 • Opstellen strategisch marketingplan, salesplan en activiteitenplan
 • Analyseren markt en businessproposities en maken portfolioanalyse
 • Categoriseren van klanten en potentiele klanten
 • Ontwikkelen van proposities (ook combinatieaanbiedingen) die aansluiten bij klanten
 • Ontwikkelen en implementeren overleg- en communicatiestructuur
 • Analyseren prijsstelling, leveringscondities
 • Coachen salesmedewerkers
 • Communiceren plannen richting directie en overige medewerker
 • Ondersteunen bij coachen monteurs en transportmedewerkers met als doel salesactivatie bij hen te realiseren, ofwel hun zodanige kennis en vaardigheden te geven dat zij instaat zijn mogelijkheden bij klanten te signaleren
 • Ontwikkelen van een organisatiestructuur passend bij de bedrijfsprocessen
 • Ontwikkelen functieprofielen
 • Begeleiden managementteam naar actiematig en daadkrachtig team wat strategische ambitie kan waarmaken